Tìm hiểu các khái niệm căn cơ trong lập trình: Inversion of Control, Dependency Injection, Dependency Inversion Principle

Photo by Zhang Kenny on Unsplash

Một ví dụ minh họa việc áp dụng mô hình Clean Architecture trong Python3

Hoàng Tuấn

Backend Leader @ Pingcom, Runner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store