Tìm hiểu các khái niệm căn cơ trong lập trình: Inversion of Control, Dependency Injection, Dependency Inversion Principle

Photo by Zhang Kenny on Unsplash


Một ví dụ minh họa việc áp dụng mô hình Clean Architecture trong Python3


Một cách tiếp cận DDD theo hướng thực hành
Photo by Daniel Páscoa on Unsplash
  • You disable SELinux
  • You change default SSH port
  • And you also do tuning some TCP settings and deploy many softwares on your VM

Photo by Clemens van Lay on Unsplash
  • Sơ lược về DDD
  • Loạn bàn về Domain trong DDD
  • Chém gió về Model
  • Sự cần thiết…


Photo by Taylor Nicole on Unsplash


Hoàng Tuấn

Backend Leader @ Pingcom, Runner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store